Jogi információk

Az oldalon megjelenő tartalom, képek (képernyő képek, és a cikkekhez kapcsolódó képek. A kiemelt, főoldalon megjelenő képek azonban nem) szerzői jogával Ruzsinszki Gábor rendelkezik. Az ettől eltérő jogállású tartalmak minden esetben jelzésre kerülnek.

Az egyes írások és képek más oldalakon való felhasználása kizárólag csak előzetes írásbeli engedéllyel történhet. ( Kapcsolatfelvétel itt )

Az írások más blogokban, weblapokon és egyéb online tartalmakban linkelhetőek. A linkelés megszüntetését azonban az oldalhoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetem.

Minőség politikám szerint a leírások, amelyeket az oldalon közzéteszek amennyire csak lehet pontosak, korrektek, működnek. Azonban felelősséget nem tudok vállalni az információk nem megfelelő felhasználásából eredő károkért.

A webmaster442.hu URL címen üzemelő weboldal (a továbbiakban: oldal) üzemeltetője Ruzsinszki Gábor – Kapcsolat az alábbiakban határozza meg az oldalra, az oldalon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Fogalmak

 • Szolgáltató
  Ruzsinszki Gábor
 • Oldal
  A Szolgáltató által a webmaster442.hu domain alatt üzemeltetett weblap.
 • Felhasználó
  Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Oldalra belép, illetve azon regisztrál, és az Oldal funkcióit használja.
 • Szolgáltatás
  Az Oldal Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani.
 • Hozzászólás
  Az Oldalon elérhető, regisztrált Felhasználók által generált tartalom, amely a nem regisztrált Felhasználók számára csak olvasható.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

 1. A Felhasználók, akik az oldalon regisztrálnak, a regisztráció során automatikusan elfogadják a felhasználási feltétekkel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.
 2. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak az oldalon, de az oldal valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor automatikusan elfogadják a felhasználási feltétekkel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy, Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira.
 2. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek a felhasználási feltétekben meghatározott Fogalmakkal.

A kezelt adatok köre

 1. A Szolgáltató a természetes személy, Felhasználók alábbi adatait kezeli:
  1. A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok: E-mail cím, felhasználónév és jelszó
  2. Az oldalon a fiók adatlaphoz opcionálisan megadható adatok: Honlap, vezetéknév, keresztnév, nyilvánosan megjelenő név, életrajzi információ
  3. A Kapcsolat oldalon keresztül megadandó adatok: Név, email cím, tárgy, üzenet
  4. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek az oldal használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.
  5. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat az oldal a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja

 1. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:
  1. Oldalon történő regisztráció
  2. Oldalon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele
  3. Felhasználó azonosítása
  4. Piackutatás

Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. -a által biztosított adatkezelési engedély.
 2. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és az oldalon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye

 1. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adatkezelés időtartama

 1. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Oldal és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

 1. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

 1. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:
  1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;
  2. személyes adatai helyesbítését;
  3. személyes adatainak törlését vagy zárolását.
  4. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Szegedi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által az oldalra bevitt adatokat, továbbá az oldalhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.
 2. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó oldalra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.
 3. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.
 4. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

 1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
 2. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles az Oldalon jól látható helyen, az Oldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba.
 3. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat.
 4. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Sütik

 1. A weboldal a felhasználó számítógépén sütiket (cookie) helyezhet el és használhat fel bejelentkezés, piackutatás, személyre szabott hirdetések céljából

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítása ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult az Oldalon való regisztrációját megszüntetni.

Copyright (C) 2010-2017. Ruzsinszki Gábor
Minden jog fenntartva.